استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حفظ نظام سرمایه‌داری برای آمریکا از مقید بودن به اصول دموکراسی مهم‌تر است، گفت: آمریکا در یمن لیبرال دموکراسی را برای حفظ نظام سرمایه‌داری کنار گذاشته است.

WhatsApp us