درود بر شما

ابزار قدیمی درودگران و نجاران

شایسته است به نجاران قدیمی همچون استاد علی حیدری، پهلوانان قدیم بگوییم، چونکه با یک اره دست، یک رنده پرداخت و یک تنه مته و مغار و اسکنه دربها و عمارت هایی ساخته اند که نجاران امروزی با تجهیزات سی ان سی و.. عمرا نتوانند بسازند.

مانند کاخ گلستان، خانه عامره ای ها، مسجد نصیر الملک شیراز و چهل ستون اصفهان.

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار درز کردن روکش چوب که بایک خطکش به نام بر راستی کار می‌کند

ابزار قدیمی درودگری

رنده کف رند دست و ابزار زن چوب

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

مجموعه ای از ابزار قدیمی و بسیار با ارزش نجاری

ابزار قدیمی درودگری

ابزار قدیمی درودگری

صنایع چوب فن و هنر

WhatsApp us