ابزار لبه چوبی

از نقوش مختلفی می‌توان به عنوان ابزار لبه استفاده کرد، اما برخی از ابزار استاندارد و جهانی هستند.

به این معنی که این نقوش در سراسر جهان استفاده می شود. و به صورت عمومی توسط نجاران در همه جا مصرف دارد. در ادامه چند نمونه از این نقوش را برای شما گردآوری کرده ایم.

در کنار این نقوش و ابزار لبه، طراحی انواع ابزار با نقوش هندسی، گرد، کمان و مدل هایی مانند مدل آبرویی و غیره نیز قابل تولید است.

WhatsApp chat