درود بر شما

رنده پرداخت نجاری

به دستان و بازوان استاد نجاری، بسیار قدرتمند و درشت عضلانی بودند، و تمام اینها بخاطر کار با رنده دست و اره و تنه مته بود. یادش بخیر هنرستان فنی قدس حدود 40 میز کار حرفه ای نجاری داشت. همه یه تخته ممرز داشتند که از ابتدای سال تحصیلی در حال کار با آن بودند. کف رنده چوب ممرز کاری سخت ولی لذت بخش است. چوبی به ضخامت 5 میکرون حاصل یکبار عبور رنده از روی چوب بود.

انگلیس به ایران بدی زیاد کرده ولی الحق که رنده استنلی انگلیس بهترین رنده جهان است.

رنده دستی استنلیرنده نجاری دستی استنلیقیمت رنده نجاری استنلیرنده دستی نجاریقیمت رنده دستیرنده چوبی استنلی

رنده دستی استنلی
رنده نجاری دستی استنلی
قیمت رنده نجاری استنلی
رنده دستی نجاری
قیمت رنده دستی

رنده دستی استنلیرنده نجاری دستی استنلیقیمت رنده نجاری استنلیرنده دستی نجاریقیمت رنده دستی

رنده دستی استنلی رنده نجاری دستی استنلی قیمت رنده نجاری استنلی رنده دستی نجاری قیمت رنده دستی

رنده نجاری

رنده نجاری

WhatsApp us