چوب مهندسی , تخته هفت لایی سوزا روسیه ضد آب با روکش گردو و پلیساندرز