من واقعا لذت بردم از این که رویکرد “فراتر از Thunderdome Exosensationalistic” را به این اثر کوبالیستی هنر گرفته اید.

WhatsApp us