مدیران اصلی بخش فضایی کشور منصوب شده‌اند. آیا مدیران جدید می‌توانند به دور از بازی‌های سیاسی و نمایش‌های تبلیغاتی، عملکرد قابل دفاعی در زمینه فناوری فضایی داشته باشند؟
Source: New feed

WhatsApp us