کالئیدوسکوپ Kaleidoscope

دستگاهی بصری که به‌ وسیله سر. د. بروستر در ۱۸۸۰ اختراع و بعداً بازیچه متداول شد. این دستگاه مرکب است از یک لوله استوانه‌ای که درون آن، در امتداد محور لوله، دو آینه مسطح به‌طور متقاطع چنان قرار داده شده‌اند که منشوری مثلث القاعده تشکیل می‌دهند یک انتهای لوله به‌ وسیله یک دیدگر و انتهای دیگرش با دو صفحه شیشه‌ای، که میان آنها محفظه‌ای وجود دارد.

بسته شده است؛ شیشه خارجی کدر، ولی شیشه داخلی شفاف است. درین محفظه قطعات شیشه رنگین می‌ریزند. چون چشم را مقابل دیدگر قرار دهیم، تصاویر مکرر قطعات شیشه در آینه‌ها به‌ صورت شکلی شش‌ پر (اگر زاویه دو آینه ۶۰ درجه باشد) دیده می‌شود. با چرخانیدن لوله می‌توان تنوع رنگ‌ها را تغییر داد .

کالئیدوسکوپ Kaleidoscope
کالئیدوسکوپ Kaleidoscope

۱۹ ـ دائرةالمعارف فارسی ـ غلام‌حسین مصاحب

منبع وب سایت : VISTA

WhatsApp us