ری-تولیت آستان امام خمینی (ره) گفت: اعضای شورای شهر چشم و گوش مردم بوده و در برابر آنها مسئول هستند.
Source: New feed

WhatsApp us