همچنان که قبلا اعلام کردم حاضر به فرمانبرداری از ملک سلمان شاه جدید عربستان و بیعت با او نیستم زیرا رویکردی که او در پیش گرفته با شرع اسلام و ساختار حاکمیت در عربستان منافات دارد.

WhatsApp us