بهترین مصالح و انتخاب چوب بر اساس اقلیم شمال تهران

امروزه نکاتی مانند سازه های پایدار , صرفه جویی انرژی , انتخاب مصالح  در اولویت طراحی و ساخت یک ساختمان قراردارد .

انتخاب مصالح و متریال رابطه مستقیم با نحوه طراحی دارد . استفاده از مصالح بومی در صنعت ساختمان میتواند

WhatsApp us