موضوع الوار و تخته

طول عمر مفيد تراورسهاي اشباع شده در ايران بسيار كمتر از استاندارد جهاني است .

به زودی مقاله ای در این باره درج میگردد .

گروه فن و هنر ایران زمین وود نیوز

دانلود فایل pdf : تراورس چوب راش

تراورس های چوب راش اشباع شده

تراورس چوب راش

 

WhatsApp us