انتشارات ققنوس در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب با آثاری از نویسندگان مختلف ایرانی و خارجی حاضر است.
Source: فرهنگی

WhatsApp us