اگر خواستی قدرت یک مرد رو ببینی
به پول و ماشین و ظاهرش نگاه نکن
چیزی که مرد قدرتمند رو از بقیه جدا میکنه لبخند زنی است که کنارشه

WhatsApp us