انسانیت

کودکی از پدرش پرسید: بابا مرد یعنی چه؟
پدر گفت: مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی، خودشو وقف راحتی، آسایش و رفاه خانواده اش می کنه .
کودک گفت: کاش منم می تونستم مثل مادرم یه مرد بشم .

مادر

مادر

 

WhatsApp us