مغار کاسه ای یا شفره

این مغار از شکل انگشت ایده گرفته شده است . مثل اینکه بخواهید با ناخن انگشت خود چوب را بتراشید .

انواع مغار نجاری درودگری و منبت کاری

انواع مغار نجاری درودگری و منبت کاری

انواع مغار نجاری درودگری و منبت کاری

انواع مغار نجاری درودگری و منبت کاری

WhatsApp us