ری-تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) گفت:در شوراها باید مدیریت فردگرایی به مدیریت جمع گرایی تبدیل و همه در یک موضوع به تفاهم برسند.
Source: New feed

WhatsApp us