فعالان بخش کشاورزی معتقدند که از برنج ماکارانی یا شبه برنج در بازار از سوی مردم استقبال نخواهد شد.

WhatsApp us