تاکید وزیران دفاع ایران و سوریه بر همکاری مشترک برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه – اجتماعی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us