یک کارشناس سیاست خارجی گفت: اقدام سلطان سلمان در حمله نظامی به یمن باعث شد شکاف سیاسی در خاندان آل سعود خود را نشان دهد.

WhatsApp us