تحویل و نصب کتابخانه، میز تحریر و صندلی جناب طایی

خدا رو شکر میکنم که یه مشتری خوب دیگه به این مجموعه اضافه شد. امشب، شب یلدا است.

از ابتدای هفته همه بچه های کارگاه , از رنگ کار و نجار و حتی راننده وانت ها آماده باش بودند تا مبادا کار جناب طایی عقب بیفته و با تلاش همه این کتابخانه ایتالیایی روز جمعه مصادف با شب یلدا در منطقه نیاوران نصب و تحویل گردید.

همیشه استرس بعد از نصب را داریم چونکه مشتری به دو دلیل تماس میگیرد یکی برای اعتراض از عملکرد بچه ها د یکی که بسیار خوشایند است، تشکر و تشویق تیم ما.

تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ

شب چله 1397

خدا رو شکر خانم و آقای طایی از ما تشکر کردند و عکس کتابخانه را بعد از دیزاین برای ما ارسال کردند و ماهم برای کاربران سایت درج می کنیم. آخرین مکالمه راهم اسکرین شات گرفتم که آن راهم می توانید مشاهده کنید.

تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ

تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی

ساخت میز تحریر رول تاپ و کتابخانه

تمام چوب بلوط

تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی
تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی

ظریف ترین بخش‌ این کتابخانه رول تاپ میز است که تصاویر آن در ادامه ثبت می شود.

میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی
میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی
میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی
میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی
میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی
میز تحریر و کتابخانه انتیک ایتالیایی

تحویل و نصب کتابخانه ایتالیایی، میز تحریر رول تاپ و صندلی مخصوص مطالعه جناب طایی

عکس های در حال ساخت میز تجریر و کتابخانه

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
طراحی درب کرکره ای چوبی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
نقشه میز تحریر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی
میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp chat