مداح کشورمان گفت: باند تشیع انگلیسی سراغ بنده هم آمدند، گفتند که اگر بیای ما حسینیه، پول، ماشین و خانه می‌دهیم و تأمینت می‌کنیم، نرفتم و به هیچ عنوان هم نمی‌روم، چون بچه جنگ و گردان مقدادم.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us