تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود به سمت تهران

تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود به سمت تهران