شورای عالی شهرسازی و معماري ايران در خصوص تغييركاربری اراضي در شهرک اكباتان موضوع را به كميته فنی ارجاع داد.

WhatsApp us