تقدیر استاندار کرمان برای ساماندهی و تطویل فرودگاه جیرفت – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us