مماشات بیش از اندازه دولت با یونسی هیچ توجیه منطقی و دلیل عقلی ندارد و دولت باید به این نکته توجه کند که این اظهارات نسنجیده ممکن است حاشیه‌های زیادی برای دولت ایجاد کند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us