درود بر شما

بنام خداوند جان و خرد ،
کزین برتر اندیشه بر نگذرد .
خداوند نام و خداوند جای ،
خداوند روزی ده رهنمای
سلام بر دوستان عزیزم صبحتان بخیر و شاد باد.
*امروز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه برابر با روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت شاعر ماندگار ایرانی که سرشار از عشق و وطن دوستی بود بنام حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
توانا بود هر که دانا بود ،
زدانش دل پیر برنا بود.
از این پرده برتر سخن گاه نیست ،
زهستی مرد اندیشه را راه نیست .
سیاوش منم نه از پریزادگان ،
از ایرانم از شهر آزادگان .
دریغ است ایران که ویران شود ،
کنام پلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تن من مباد ،
در این بوم و بر زنده یک تن مباد .

WhatsApp us