مدیریت کارخانه صنایع چوب + آموزش

مدیریت کارخانه صنایع چوب

مدیریت یک کارخانه همانند یک پروژه اجرای دارای بخش های مهم و غیر کمهم است که در این بخش میخواهیم از دیدگاه مدیریت پروزه به مدیریت یک سازمان تا مدیریت پروژه برسیم .

من فربد حیدری مهندس صنایع چوب

تعریف کار و پروژه در کارگاه یا کارخانه صنایع چوب

کار ما در یک کارگاه انجام پروزه است .

پروژه ها میتوانند کارهای روزمره یا انجام پروژه کاری است .

WhatsApp us