فهرست قیمت و مشخصات انواع دریچه دیواری

لیست قیمت دریچه هوا , دریچه کولر چوبی  دریچه چوبی ، دریچه کولر چوبی ، دریچه ام دی اف ، دریچه mdf ، دریچه طرح چوب ، دریچه دکوراتیو ،. قیمت دریچه چوبی ، قیمت دریچه

دریچه چوبی

قیمت هرمتر طول دریچه ( محیط دریچه ) ازچوب 2*5 کاج روسی بص.رت قاب فارسی شده و اتصال محکم چسب و منگه صنعتی به قیمت هرمتر طول 21.000 تومان $

لیست قیمت انواع چهارتراش چوب روسی 

دریچه دیواری چوبی

دریچه چوبی دریچه کولری دریچه کولر دریچه کولر ، دریچه هوا ، دریچه هوای دریچه دکوراتیو چوبی

دریچه های چوبی – mdf – دریچه بازدید چوبی – دیواری چوبی – زیرفنکوئلی چوبی – دریچه تنظیم هوا- تنظیم تهویه

 

 

WhatsApp us