پیشوا-معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دین اسلام در برابر تمامی شبهات جواب منطقی دارد، کسانی که نمی توانند پاسخگو باشند متوسل به محدودیت می شوند.
Source: New feed

WhatsApp us