محسن رضایی گفت: طرح تقسیم عراق به سه کشور مستقیما و بدون دخالت عربستان وترکیه توسط خود آمریکا دنبال می‌شود.

WhatsApp us