همشهری آنلاین:
رئیس جمهور گفت: ما با قدرت و منطق و با استقلال حقوقی تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو می‌کنیم و با حمایت شما مردم و هدایت رهبری در آینده‌ای نه چندان دور در همان شورای امنیت قطعنامه‌ها را ملغی خواهیم کرد.