سخن بزرگان

 

سخن بزرگان - الپاچینو

سخن بزرگان – الپاچینو

الپاچینو

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

دنیا دار مکافات

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

انسان نادان و انسان دانا

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

افکار

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

اخلاق بد

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

خدایا

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

شعری از سهراب سپهری

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

سخنان زیبا از حسین پناهی سخنان زیبا و تصویری بزرگان

شعر سهراب 

 

WhatsApp us