فن و هنر ایران زمین وب سایت ashwood. Ir
تکنولوژی باستانی ژاپنی, شگفت انگیز چوبی که هنوز مورد استفاده است. سقف کاری Shingle چوب های بزرگی که تنها با دست و ابزار پردازش می شوند

برای کارگران نجار ژاپنی، هنر آنها با احترام برای ابزارها آغاز می شود. علیرغم پیشرفت های تکنولوژی که ابزارهای قدرتمند و قابل حمل ماشین آلات مدرن را به دست آورده اند، بسیاری از سازندگان ژاپنی هنوز به طور عمده بر روی ابزار دست متکی هستند که عمدتا برای قرن ها تغییری نکرده اند.
اطلاعات بیشتر در سایت فن و هنر

WhatsApp us