دادگاه رژیم آل خلیفه طی حکمی تابعیت بحرینی 15 شهروند این کشور را سلب کرد.

WhatsApp us