سازمان عفو بین الملل بار دیگر اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بحران است.

WhatsApp us