رییس ستاد کل نیروهای مسلح سیاست خارجی و سیاست دفاعی را در امتداد و مکمل یکدیگر دانست و گفت: مذاکره کنندگان کشورمان از ما هستند بنابراین اقتدار ما پشتوانه ای برای آنها محسوب می شود.

WhatsApp us