لمبه فن وهنر ایران زمین

لیست قیمت بروز لمبه کاج روسی 

قیمت و لیست انواع لمبه چوبی از چوب کاج روسی
قیمت و لیست انواع لمبه چوبی از چوب کاج روسی

لیست قیمت لمبه تاریخ 5/8/97

لمبه کاجضخامتعرضقیمت تومانتوضیحات
لمبه12MM10 CM55000 تومان 
لمبه13MM10 CM57000 تومان 
لمبه14 MM10 CMموجود نمی باشد 
لمبه16MM10 CM69000/73000ایرانی و خارجی
لمبه16MM13CM68000 
لمبه13MM13CM57000 
لمبه  65000ضخامت و کیفیت

توجه قیمتها بصورت تومان میباشد

لیست قیمت زیر سازی

چوب زیر سازیضخامتقیمتتوضیحات
چوب زیر ساز ی3/2لاغر2700بسته ای 27متر طول
چوب زیر سازی3/2پر2960 
چوب زیر سازی5/36100بسته 6تایی18مترطول
چوب زیر سازی4/49400بسته6تایی 18 متر طول
چوب زیر سازی7/59000بسته 6تایی18متر طول
چوب زیر سازی5/23900بسته 8تایی24مترطول
چوب زیرسازی10/218000بسته 5تایی15مترطول
چوب زیر سازی5/280000هربسته8شاخه
چوب زیر سازی10/675000هرشاخه
چوب زیر سازی15/2180000هربسته 5شاخه

قیمت لمبه کاج روسی , تولید لمبه کاج روسی , دیوارکوب لمبه کاج روسی چوب خشک , سقف کاذب لمبه , دکوراسیون چوب روسی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us