سهل انگاری خانواده ای در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام کودک هشت ساله را به کام مرگ فرستاد.

WhatsApp us