امروز در مقابل انقلاب اسلامی،‌ جمهوری اسلامی، محور مقاومت، پدیده بیداری اسلامی و تمامی ملل محروم و به پا خاسته حق‌طلب، یک جبهه متشکل از سه ضلع به صورت منسجم و هماهنگ صف‌آرایی کرده و با تمام توان با حق‌طلبان عالم مقابله می‌کند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us