مدیرکل دفتر امور شوراهای استانداری خراسان رضوی: شورا از ارکان اصلی اداره امور است – سیاسی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us