قابل توجه کارفرمایان

ایمنی و بهداشت شغلی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  (OSHA)

ایمنی کارگاه

کارفرمایان باید شرایطی در کارگاه ایجاد کنند ، عاری از خطر برای کارگران و افرادی که در محدوده قراردارند .

امروزه سازمان ها دریافته اند كه در انجام كلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یك سیستم مدون و كارآمد بسیار مناسب تر از روش های اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیرایمن و پس از وقوع حادثه است بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یك سیستم مدیریت ایمنی در سازمان هابیشتر احساس گردید اولین گامی كه در این زمینه، یعنی تدوین یك سیستم استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد تدوین استاندارد BS 8800:1996 توسط موسسه استاندارد انگلیس بود با ارائه این استاندارد نیاز به یك استاندارد بین المللی در این زمینه بیشتر احساس گردید وچند موسسه استاندارد ملی از جمله موسسه استاندارد ایرلند ،آفریقای جنوبی ،انگلیس ،مالزی و چند شركت معتبر بین المللی ثبت و صدور گواهی نامه در اقدامی مشترك نسبت به تهیه و تدوین استانداردOHSAS 18001 :1999 و راهنمای آن OHSAS 18002 :1999 اقدام نمودند سریOccupational Health and safety ) OHSAS 18000) در پاسخ به نیازهای مبرم مشتریانی تدوین شده است

استاندارد OHSAS 18001|مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي|OHSAS 18002|الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت | اهداف ايمني و بهداشت شغلي|

استاندارد OHSAS 18001 : مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای

ایمنی کارگاه

در ادامه معرفي استانداردهاي امروز به معرفی سری OHSAS مي پردازيم . سری OHSAS شامل راهنماي پياده سازي سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18002 و الزامات مورد نياز جهت مميزي و صدور گواهينامه OHSAS 18001 ميباشد .

هدف اصلي از پياده سازي و استقرار استاندارد OHSAS 18001، دستيابي به يک نظام جامع جهت به حد اقل رساندن سوانح و حوادث شغلي و دست يافتن به وضعيت مطلوب ايمني و بهداشت شغلي جهت کارکنان سازمان است.

مميزي استاندارد OHSAS 18001 ميتواند به صورت مستقل  و يا به همراه استانداردهاي  ISO 9001 وISO 14001 در قالب سيستم مديريت يکپارچه (IMS) انجام گردد.

الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي :

1- الزامات عمومی ( ایمنی و بهداشت شغلی )

سازمان بايد يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي را مطابق با الزامات اين استاندارد OHSAS ايجاد، مستند، مستقر و نگهداري نمايد و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگي تحقق اين الزامات رانيز مشخص نمايد.

2- خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

مديريت عالي بايد خط مشي ايمني و بهداشت شغلي سازمان را تعريف و تصويب نموده و اطمينان پيدا کند که اين خط مشي مطابق با دامنه کاربرد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي آن بوده و :

الف) متناسب با ماهيت و مقياس ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي سازمان است

ب) شامل تعهد به پيشگيري از مصدوميت و بيماري و بهبود مستمر مديريت ايمني و بهداشت شغلي و عملکرد ايمني و بهداشت شغلي است

ج) شامل تعهد به دست کم انطباق با الزامات قانوني قابل کاربرد و ديگر الزاماتي است که سازمان در ارتباط با خطرات ايمني و بهداشت شغلي خود نسبت به رعايت آن ها موظف گرديده است

د) چارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف ايمني و بهداشت شغلي فراهم مي نمايد

ه) مدون، مستقرو نگهداري شده است

و) به تمامي افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي کنند، با هدف آگاه کردن آنان از تمامي تعهدات ايمني و بهداشت شغلي فردي خود، ابلاغ شده است

ز) در دسترس طرف هاي ذي نفع قرار دارد

ح) به طور دوره اي بازنگري مي شود تا اين اطمينان حاصل گرددکه مرتبط و متناسب با سازمان باقي مانده است.

3- طرح ريزي

3-1- شناسايي خطر، ارزيابي ريسکو تعيين کنترل ها

سارمان بايد براي شناسايي متداوم خطر، ارزيابي ريسکو تعيين کنترل هاي مورد نياز، اقدام به ايجاد، استقرار و نگهداري روش ها اجرايي نمايد.روش هاي اجرايي شناسايي خطر و ازريابي ريسک بايد موارد زير را در نظر داشته باشيد:

الف) فعاليت هاي عادي و غير عادي

ب) فعاليت کليه افرادي که به محيط کار دسترسي دارند(از جمله پيمانکاران و بازديد کنندگان)

ج) رفتار انساني، قابليت ها وديگر عوامل انساني

د) خطرات شناسايي شده با منشا بيروني محيط کار که قابليت تاثيرگذاري نامطلوب بر ايمني و بهداشت افراد تحت کنترل سازمان را درون محيط کار دارند

ه) خطرات ايجاد شده در مجاورت محيط کار به واسطه فعاليت هاي مربوط به کار که تحت کنترل سازمان سامان هستند.

يادآوري1: ممکن است مناسب تر آن باشد که چنين خطراتي به عنوان يک جنبه زيست محيطي ارزيابي شوند.

و) زيرساخت ها، تجهيزات و مواد موجود در محيط کار، چه توسط سازمان فراهم شده باشد و چه توسط ديگران

ز) تغييرات انجام شده يا تغييرات پيشنهاد شده در سازمان، فعاليت ها، يا مواد آن

ح) اصلاحات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي، شامل تغييرات موقتي و پيامد هاي آن ها بر عمليات، فرآيندها و فعاليت ها

ط) هرگونه تعهدات قانوني قابل کاربرد مربوط به ارزيابي ريسک و استقرارکنترل هاي لازم

ي) طراحي محدوده هاي کاري، فرآيندها، تاسيسات، ماشين آلات/ تجهيزات، روش هاي اجرايي عملياتي و سازمان کاري، شامل تطبيق آن ها با قابليت هاي انساني.

متدولوژي سازمان براي شناسايي خطرو ارزيابي ريسک بايد:

الف) متناسب با دامنه کاربرد، ماهيت و زمانبندي تعريف گرددتا اطمينان حاصل شودکه بيشتر پيشگيرانه عمل مي نمايد تا واکنشي

ب) شناسايي، اولويت بندي و مستند سازي ريسک هاو بکارگيري کنترل ها را به طور متناسب، ميسر نمايد.

به منظور مديريت تغيير، سازمان بايد خطرات ايمني و بهداشت شغلي مرتبط با تغييرات در سازمان، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي يا فعاليت هاي را قبل از انجام چنين تغييراتي شناسايي نمايد. سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که نتايج اين ارزيابي هابه هنگام تعيين کنترل ها در نظر گرفته مي شوند.هنگام تعيين کنترل ها يا در نظر گرفتن تغييرات در کنترل هاي موجود، کاهش ريسک بايد مطابق با سلسله مراتب زير مورد توجه قرار گيرد:

الف) حذف

ب) جايگزيني

ج) کنترل هاي مهندسي

د) علائم / هشدارها و ياکنترل هاي اجرايي / اداري

ه) تجهيزات حفاظت فردي.

سازمان بايد نتايج شناسايي خطرات، ارزيابي هاي ريسک و کنترل هاي تعيين شده را مدون نمايدو به روز نگهداري کند.سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي و کنترل هاي تعيين شده به هنگام ايجاد، استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي آن مورد نظر قرار گرفته است.

3-2- الزامات قانوني و ساير الزامات

سازمان بايد روش هاياجرايي براي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ديگر الزامات ايمني و بهداشت شغلي که در سازمان کاربرد دارد، ايجاد، مستقر ونگهداري نمايد. سازمان بايد اطمينان حاصل کند که اين الزامات قانوني و ديگر الزامات قابل کاربرد که سارمان خود را موظف به رعايت آن ها مي داند، در ايجاد، استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بايد اين اطلاعات را به روز نگهداري نمايد. سازمان بايد اطلاعات مربوط به الزامات قانوني و ديگر الزامات را به افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي کنند و ساير طرف هاي ذي نفع مرتبط نمايد.

3-3- اهداف و برنامه ها

سازمان بايد اهداف ايمني و بهداشت شغلي مدوني را در ارتباط با بخش ها و سطوح درون سازمان، ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد. اهداف بايد، تا آنجا که کاربرد داشته باشد، قابل اندازه گيري بوده و با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي، از جمله تعهد به پيشگيري از مصدوميت و بيماري، پيروي از الزامات قانوني و ديگر الزامات قابل کاربردکه سازمان خود را موظف به رعايت آن ها مي داند و بهبود مستمر، سازگار باشند. يک سازمان بايد هنگام ايجاد و بازنگري اهداف خود، الزامات قانوني و ديگر الزاماتي که خود را موظف به رعايت آن ها مي داند و ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي خود را در نظر داشته باشد. همچنين سازمان بايد گزينه هاي فن آوري خود، الزامات مالي، عملياتي و کسب و کار خود و ديدگاه هاي طرف هاي ذي نفع را مورد توجه قرار دهد. سازمان بايد برنامه هايي را به منظور دستيابي به اهداف خود ايجاد، مستقر و نگهداري کند. برنامه ها بايد لا اقل شامل موارد زير باشد:

الف) تعيين مسئوليت ها و اختيارات براي دستيابي به اهداف در سطوح و بخش هاي مرتبط سازمان

ب) ملزومات و چارچوب زماني دستيابي به اهداف.

برنامه ها بايد در فواصل زماني منظم و برنامه ريزي شده بازنگري و در صورت لزوم تعديل شوند تا اين اطمينان حاصل گرددکه دستيابي به اهداف صورت مي گيرد

4- اجرا و عمليات

4-1- منابع، وظايف، مسئوليت، پاسخگويي و اختيار

مديريت عالي بايد مسئوليت نهايي براي ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي را بر عهده گيرد. مديريت عالي بايد تعهد خود را به وسيله موارد زير اثبات نمايد:

الف) حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع ضروري براي ايجاد، استقرار، نگهداري و بهبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

ب) تعريف وظايف، تخصيص مسئوليت ها و پاسخگويي ها و تفويض اختيارات، به منظور تسهيل مديريت اثر بخش ايمني و بهداشت شغلي، وظايف، مسئوليت ها، پاسخگويي ها و اختيارات بايد مدونو ابلاغ گردد. سازمان بايد عضوي از سطح مديريت عالي را، با مسئوليت مشخص براي ايمني و بهداشت شغلي و با صرف نظر از ديگر مسئوليت ها، با وظايف و اختيارات تعريف شده براي موارد زير منصوب نمايد:

الف) حصول اطمينان از اينکه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مطابق با استاندارد OHSAS ايجاد، مستقر و نگهداري شده است

ب) حصول اطمينان از اينکه گزارش هاي عملکرد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي به منظور بازنگري به مديريت عالي ارائه شده و به عنوان مبنايي براي بهبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مورد استفاده قرار گيرد.

يادآوري: منصوب شده مديريت عالي ممکن است برخي از وظايف خود را در حالي که همچنان پاسخگوي مسئوليت ها باشد به نماينده هاي مديريت زير دست تفويض نمايد. هويت منصوب شده مديريت عالي بايد براي تمامي افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي کنند، محرز باشد. تمامي افراد با مسئوليت هاي مديريتي بايد تعهد خود را ه بهبود مستمرعملکرد ايمني و بهداشت شغلي اثبات کنند. سازمان بايد اطمينان حاصل کند که افراد در محيط کار مسئوليت در قبال جنبه هاي ايمني و بهداشت شغلي تحت کنترل خود، از جمله تبعيت از الزامات ايمني و بهداشت شغلي قابل کاربرد در سازمان، را برعهده گرفته اند.

4-2- صلاحيت، آموزش و آگاهي

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که هر فردي که تحت کنترل سازمان وظايفي را انجام مي دهدکه مي تواند پيامد ايمني و بهداشت شغلي داشته باشد، واجد صلاحيت بر اساس تحصيلات، آموزش يا تجربه مناسب مي باشد و بايد سوابق مربوطه را نگهداري کند.سازمان بايد نيازهاي آموزشي مرتبط با ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي خود و سيستم مديريت ايمني و بهداشت خود را شناسايي کند. سازمان بايد آموزش يا ديگر اقدامات را براي برآورده نمودن اين نيازها فراهم نمايد، اثربخشي آموزش يا اقدامات انجام شده را ارزيابي کند و سوابق مربوطه را نگهداري نمايد. سازمان بايد روش هاي اجرايي ايجاد، مستقر و نگهداري کند تا افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي کنند را از موارد زير آگاه سازد:

الف) عواقب بالفعل يا بالقوه ايمني و بهداشت شغلي فعاليت هاي کاري آنان، رفتار آنان و مزاياي ايمني و بهداشت شغلي عملکردفردي بهبود يافته

ب) وظايف و مسئوليت هاي آنان و اهميت در دستيابي به انطباق با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي و زوش هاي اجرايي و الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي، از جمله الزامات آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري

ج) عواقب بالقوه عدول از روش هاي اجرايي مشخص شده.

روش هاي اجرايي آموزش بايد سطوح مختلف موارد زيررا در نظر داشته باشد:

الف) مسئوليت، توانايي، سواد و مهارت هاي کلامي

ب) ريسک.

4-3- ارتباطات، مشارکت و مشاوره

4-3-1- ارتباطات

سازمان بايد باتوجه به خطرات ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي خود، روش هاي اجرايي براي مورد زير ايجاد، مستقرو نگهداري نمايد:

الف) ارتباطات داخلي ميان سطوح و بخش هاي مختلف سازمان

ب) ارتباطات با پيمانکاران و ديگر بازديدکنندگان محيط کار

ج) دريافت، مستند کردن و پاسخگويي به ارتباطات داراي موضوعيت که از سوي طرفهاي ذي نفع بيرون از سازمان برقرار شده است.

4-3-2- مشارکت و مشاوره

سازمان بايد روش هاي اجرايي براي موارد زير ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد:

الف) مشارکت کارگران از طريق:

:: مشارکت مناسب در شناسايي خطر، ارزيابي هاي ريسک و تعيين کنترل ها

:: مشارکت مناسب در بررسي رويداد

:: مشارکت مناسب در تدوين و بازنگري خط مشي ها و اهداف ايمني و بهداشت شغلي

:: مشاوره در جايي که تغييراتي صورت مي گيرد که بر ايمني و بهداشت شغلي آنان تاثير مي گذارد

:: عمل نمودن به عنوان نماينده در خصوص موضوعات ايمني و بهداشت شغلي.

کارگران بايد از ترتيبات مشارکت خود، از جمله اين که چه کسي نماينده آنان در موضوعات ايمني و بهداشت شغلي است، آگاه باشند.

ب) مشاوره با پيمانکاران در جايي که تغييراتي صورت مي گيرد که بر ايمني و بهداشت شغلي آنان تاثير مي گذارد. سازمان بايد اطمينان حاصل پيدا کند که طرف هاي ذي نفع مرتبط خارج از سازمان، در زمان مقتضي، درباره موضوعات ايمني و بهداشت شغلي مورد مشاوره قرار مي گيرند.

4-4- مستند سازي

مستند سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بايد شامل موارد زير باشد:

الف) خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي

ب) تشريح دامنه کاربرد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

ج) تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و روابط متقابل آن ها و ارجاع به مستندات مربوطه

د) مستندات، از جمله سوابقي که اين استاندارد OHSAS آن ها را الزام نموده است

ه) مستندات از جمله سوابقي که توسط سازمان ضروري تشخيص داده شده اندتا از موثر بودن طرح ريزياجرا و کنترل فرآيندهاي مرتبط با مديريت ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي خود اطمينان حاصل نمايد.

4-5- کنترل مستندات

مستنداتي که توسط سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و اين استاندارد OHSAS الزام شده اندبايد کنترل شوند.سازمان بايد براي موارد زير روش هاي اجرايي ايجادمستقر و نگهداري نمايد:

الف) تصويب مستندات جهت کفايت آن ها پيش از انتشار

ب) بازنگري و در صورت نياز به روزآوري و تصويب مجدد مستندات

ج) اين اطمينان حاصل گردد که تغييرات و وضعيت ويرايش جاري مستندات مشخص باشند

د) حصول اطمينان از اين که نسخه هاي مستندات مورد کاربرد در محل هاي استفاده از آن ها در دسترس مي باشد

ه) حصول اطمينان از اين که خوانا و به آساني قابل شناسايي هستند

و) حصول اطمينان از اين که مستندات با منشا برون سازماني که سازمان آن ها براي طرح ريزي و عمليات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي لازم مي داند شناسايي شده اند و توزيع آن ها تحت کنترل است

ز) پيشگيري از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ و در صورتي که اين مستندات به هر دليل همچنان نگهداري مي شوند به طور مناسب شناسايي مي گردند.

4-6- کنترل عمليات

سازمان بايد عمليات و فعاليت هايي که مرتبط باخطر هاي شناسايي شده هستند را در جايي که استقرار کنترل ها براي مديريت ريسک ايمني و بهداشت شغلي ضروري است تعيين نمايد. اين کار بايد شامل مديريت تغيير باشد.

سازمان بايد براي اين عمليات و فعاليت ها موارد زير را مستقر و نگهداري نمايد:

الف) کنترل هاي عملياتي، به طوري که براي سازمان و فعاليت هاي آن قابل کاربرد باشد سازمان بايد آن کنترل هاي عملياتي ر ابا کل سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي خود يکپارچه سازد

ب) کنترل هاي مربوط به کالاها، تجهيزات و خدمات خريداري شده

ج) کنترل هاي مربوط به پيمانکاران و ديگر بازديدکنندگان محيط کار

د) روش هاي اجرايي مدون براي پوشش دادن وضعيت هايي که نبود آن ها مي تواند موجب انحراف از خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي شود

ه) تصريح معيارهاي عملياتي در جايي که نبود آنها مي تواند موجب انحراف از خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي شود.

4-7- آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري

سازمان بايد روش هاي اجرايي براي موارد زير ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد:

الف) شناسايي زمينه هاي بالقوه براي وضعيت هاي اضطراري

ب) واکنش در برابر چنين وضعيت هاي اضطراري.

سازمان بايد در برابر وضعيت هاي اضطراري بالفعل واکنش نشان دهدو از عواقب نامطلوب ايمني و بهداشت شغلي مربوطه پيشگيري نمايد يا شدت آن ها را کاهش دهد. سازمن در طرح ريزي واکنش در شرايط اضطراري خود بايد نيازهاي طرف هاي ذي نفع مربوطه، برا ي مثال، خدمات شرايط اضطراري و همسايگان را در نظر داشته باشد. همچنين سازمان بايد، هر جا که امکان پذير باشد، روش هاي اجرايي واکنش در وضعيت هاي اضطراري خود را، به طور دوره اي، و در موارد مقتضي با مشارکت طرف هاي ذي نفع مربوطه به آزمايش بگذارد. سازمان بايد به طور دوره اي روش هاي اجرايي آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري خود را  بازنگري، و هر جا که لازم باشد تجديد نظر نمايد. اين کار به ويژه بايد بعد از آزمايش دوره اي و رخداد وضعيت هاي اضطراري صورت گيرد.

5- بررسي

5-1- اندازه گيري و پايش عملکرد

سازمان بايد روش هاي اجراي، ايجاد، مستقر و نگهداري، نمايد تا عملکرد ايمني و بهداشت شغلي را به طور منظم پايش و اندازه گيري نمايد. اين روش هاي اجرايي بايد برا ي موارد زير تهيه شوند:

الف) هر دوي شاخص هاي کيفي و کمي، متناسب با نيازهاي سازمان

ب) پايش ميزان برآورده شدن اهداف ايمني و بهداشت  شغلي سازمان

ج) پايش اثر بخشي کنترل ها ( براي بهداشت و همچنين براي ايمني)

د) شاخص هاي پيشگيرانه عملکرد که انطباق با برنامه هاي ايمني و بهداشت  شغلي، کنترل ها و معيارهاي عملياتي را پايش مي کند

ه) شاخص هاي واکنشي عملکرد که بيماري، رويدادها وديگر شواهد عملکرد نامناسب ايمني و بهداشت شغلي در گذشته را پايش کي کند

و) ثبت داده ها ونتايج پايش و اندازه گيري به طوري که جهت تسهيل تجزيه و تحليل اقدام پيشگيرانه و اقدام اصلاحي بعدي کفايت نمايد.

اگر تجهيزاتي براي پايش و اندازه گيري عملکرد مورد نياز باشد،سازمان بايد در موارد مقتضي روش هاي اجرايي براي کاليبراسيون و نگهداري چنين تجهيزاتي ايجاد و حفظ نمايد.سوابق فعاليتها و نتايج کالبيراسيون بايد حفظ شود.

5-2- ارزيابي انطباق

5-2-1- سازمان بايد در راستاي الزامات قانوني، روش هاي اجرايي برا ي ارزيابي دوره اي رعايت الزامات قانوني قابل کاربرد ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد.سازمان بايد سوابق نتايج ارزيابي هاي دوره اي را نگهداري کند.

5-2-2- سازمان بايد رعايت ديگر الزامات که خود را موظف به پيروي از آن ها مي داند را ارزيابي نمايد. سازمان ممکن است تمايل داشته باشد که اين ارزيابي را با ارزيابي رعايت الزامات قانوني توام نمايد يا روش هاي اجرايي جداگانه ايجاد کند.

5-3- بررسي رويداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

5-3-1- بررسي رويداد

سازمان بايد روش هاي اجرايي براي ثبت، بررسي و تجزيه و تحليل رويدادها جهت موارد زير ايجاد، مستقر و نگهداري کند:

الف) تعيين نقايص اساسي ايمني و بهداشت شغلي و ديگر عواملي که ممکن است علت يا مسبب بروز رويدادها باشند

ب) شناسايي نياز به اقدام اصلاحي

ج) شناسايي فرصت ها براي اقدام پيشگيرانه

د) شناسايي فرصت ها براي بهبود مستمر

ه) اطلاع رساني نتايج اينگونه بررسي ها

بررسي ها بايد به طور زمانبندي شده انجام شوند.به هر گونه نياز شناسايي شده به اقدام اصلاحي يا فرصت هاي اقدام پيشگيرانه بايد مطابق با بخش هاي مربوطه در 4-5-3-2 پرداخته شود. نتايج بررسي هاي رويداد بايد مدون و نگهداري گردد.

5-3-2- عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

سازمان بايد روش هاي اجرايي برا ي پرداختن به عدم انطباق هاي بالفعل و بالقوه و انجام اقدام اصلاحي و اقدام  پيشگيرانه ايجاد، مستقر و نگهداري نمايد. اين روش هاي اجرايي بايد الزاماتي را براي موارد زير تعريف نمايند:

الف) شناسايي و اصلاح  عدم انطباق ها و انجام اقدام هايي به منظور کاهش عواقب ايمني و بهداشت شغلي آنها

ب) بررسي عدم انطباق ها، تعيين علت آن ها و انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از رخداد مجدد آن ها

ج) ارزيابي نياز به اقدام به منظور پيشگيري از عدم انطباق و اجراي اقدامات مناسب که براي جلوگيري از رخداد آنها طراحي مي شود

د) ثبت و ابلاغ نتايج اقدام  اصلاحي و اقدام پيشگيرانه انجام شده

ه) بازنگري اثربخشي اقدام پيشگيرانه انجام شده.

هرجا شناسايي شود که اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه موجب خطرات جديد يا تغيير در خطرا تموجود يا نياز به کنترل هاي جديد يا تغيير در کنترل هاي موجود مي گردد، روش اجرايي بايد الزام نمايد که اقدامات پيشنهادي بايد قبل از اجرا مورد ارزيابي ريسک قرار گيرند. هرگونه اقدام اصلاحي يا اقدام پيشگيرانه اي که براي حذف علت هاي عدم انطباق بالفعل و بالقوه انجام مي شود بايد متناسب با ميزان مشکلات باشد و با ريسک ايمني و بهداشت  شغلي پيش رو تناسب داشته باشد. سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که هر گونه تغييرات مورد نياز که از اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه ناشي مي شوند، در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مستند سازي مي شوند.

5-4- کنترل سوابق

سازمان بايد هرگونه سوابق مورد نياز به منظور اثبات انطباق با الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي خود و اين استاندارد OH SAS و نتايج حاصل را ايجاد و نگهداري نمايد. سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي، انبارش، حفاظت، بازيابي، نگهداري و امحاي سوابق، مستقر و نگهداري نمايد.سوابق بايد خوانا، قابل شناسايي و قابل ارزيابي باشند.

5-5- مميزي داخلي

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد که مميزي هاي داخلي سيستم ايمني و بهداشت شغلي در دوره هاي زماني برنامه ريزي شده انجام مي شوند تا بدين وسيله:

الف) معين شود که سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي:

1-     با ترتيبات طرح ريزي شده براي ديريت ايمني و بهداشت شغلي از جمله الزامات اين استاندارد OHSAS انطباق دارد

2-     به طور مناسب مستقر ونگهداري مي شود

3-     در برآورده نمودن خط مشي و اهداف سازمان اثربخش است

ب) اطلاعات مربوط به نتايج مميزي ها براي ارائه به مديريت فراهم شود.

برنامه مميزي بايد براساس نتايج ارزيابي هاي ريسک فعاليت هاي سازمان و نتايج مميزي هاي قبلي، توسط سازمان  طرح ريزي، ايجاد، مستقر ونگهداري گردد. روش هاي اجرايي مميزي بايد ايجاد، مستقرونگهداري شود، به طوري که در آن ها موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

الف) مسئوليت ها، صلاحيت ها و الزامات براي طرح ريزي و انجام مميزي ها، گزارش نتايج و نگهداري سوابق مربوطه

ب) تعيين معيارها، دامنه کاربرد، فراواني و روش هاي مميزي.

در انتخاب مميزان و انجام مميزي ها بايد نسبت به واقع بيني و بي طرف بودن فرآيند مميزي اطمينان حاصل شود.

6- بازنگري مديريت

مديريت عالي بايد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي سازمان را در فواصل زماني برنامه ريزي شده، بازنگري نمايد تا از تناسب، کفايت و اثربخشي مستمر آن اطمينان حاصل کند. بازنگري ها بايد شامل ارزيابي فرصت هاي بهبود و تغييرات مورد نياز در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و اهداف ايمني و بهداشت  شغلي باشد.

سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شوند. ورودي هاي بازنگري هاي مديريت بايد شامل موارد زير باشد:

الف) نتايج مميزي هاي داخلي و ارزشيابي هاي رعايت الزامات قانوني و ساير الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به پيروي از آن ها مي داند

ب) نتايج مشارکت و مشاوره

ج) ارتباطات مرتبط از سوي طرف هاي ذي نفع برون سازماني از جمله شکايت ها

د) عملکرد ايمني و بهداشت شغلي سازمان

ه) ميزان برآورده شدن اهداف

و) وضعيت بررسي رويداد، اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه

ز) پيگيري اقدامات مربوط به بازنگري هاي مديريت قبلي

ح) تغيير شرايط حاکم، از جمله توسعه ها در قوانين و ساير الزامات ايمني و بهداشت شغلي

ط) توصيه هايي براي بهبود.

خروجي هاي بازنگري هاي مديريت بايد متناسب با تعهد سازمان به بهبود مستمر باشد شامل هرگونه تصميمات و اقدامات مربوطه به تغييرات ممکن در موارد زير باشد:

الف) عملکرد ايمني و بهداشت شغلي

ب) خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي

ج) منابع

د) ساير عناصر سيستم مديريت ايمني  وبهداشت شغلي.

خروجي هاي بازنگري مديريت بايد براي اطلاع رساني و مشاوره در دسترس باشند

برچسب ها :استاندارد OHSAS 18001|مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي|OHSAS 18002|الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت | اهداف ايمني و بهداشت شغلي

منبع : http://bpsico.ir/

كلمه OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series  مي باشد.

OHSAS 18001در واقع بيان كننده الزاماتي است كه يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي يك سازمان بايد داشته باشد تا با رعايت آن الزامات سازمان بتواند در جهت كنترل خطرات و ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي حركت نموده، عملكرد خود را در راستاي صيانت از نيروي انساني و تامين ايمني و سلامتي شغلي كاركنان خود بهبود بخشد.

توجه داشته باشيم OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد ايمني و بهداشت شغلي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد. OHSAS 18001 تنها به موضوع ايمني و بهداشت شغلي نيروي انساني مي پردازد و نه ايمني محصول و خدمات

مزاياي استقرار OHSAS 18001

هر سازماني كه علاقمند به تحقق اهداف و موارد زير در مجموعه خود باشد مي تواند با استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001 به آنها دست يابد:

الف ) ايجاد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني به منظور حذف يا كاهش خطرات براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع كه ممكن است در معرض خطرات ناشي از فعاليتهاي سازمان باشند .

ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

ج ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي كه خود تعيين كرده است

د ) اثبات اين انطباق به ديگران

ه ) درخواست گواهي/ثبت سيستم مديريتايمني و بهداشت شغلي خود توسط يك سازمان بيروني

و ) تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان

عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

4ـ1ـ الزامات كلي

4ـ2ـ خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ( OH & S Policy )

4ـ3ـ طرح ريزي ( Planning )

4ـ3ـ1ـ طرح ريزي براي شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك (Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control )

4ـ3ـ2ـ الزامات قانوني و ساير الزامات ( Legal and Other Requirements )

4ـ3ـ3ـ اهداف ( Objectives )

4ـ3ـ4ـ برنامه ( هاي ) مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH & S Management Programs)

4ـ4ـ اجرا و عمليات ( Implementation and Operation )

4ـ4ـ1ـ ساختار و مسئوليت ( Structure and Responsibility )

4ـ4ـ2ـ آموزش ، آگاهي و صلاحيت ( Training , Awareness and Competence )

4ـ4ـ3ـ مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication )

4ـ4ـ4ـ مستند سازي ( Documentation )

4ـ4ـ5ـ كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control )

4ـ4ـ6ـ كنترل عمليات ( Operational Control )

4ـ4ـ7ـ آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري ( Emergency Prepare ness and Response )

4ـ5ـ بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action )

4ـ5ـ1ـ اندازه گيري عملكرد و پايش ( Performance Measurement and Monitoring )

4ـ5ـ2ـ حوادث ، رويدادها ، عدم انطباق و اقدام اصلاحي و پيشگيرانه (Accident , Incident , Non-conformances and Corrective and Preventive Action )

4ـ5ـ3ـ سوابق و مديريت سوابق ( Records and Records Management )

4ـ5ـ4ـ مميزي ( Audit )

4ـ6ـ بازنگري مديريت ( Management Review )

منبع : iihsep.ir

معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

استاندارد و استاندارد کردن از پايه های استقرار علم و فن آوری است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزايی دارد، چراکه بايد در جهت افزايش سطح کيفيت تلاش کرد تا بتوان به فن آوری پيشرفته درتوليد محصولات نائل آمد . ضرورت تدوين قوانين و مقررات استاندارد ملی و بين المللی امری غير […]

به گزارش “خانه خشتی”، استاندارد و استاندارد کردن از پايه های استقرار علم و فن آوری است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزايی دارد، چراکه بايد در جهت افزايش سطح کيفيت تلاش کرد تا بتوان به فن آوری پيشرفته درتوليد محصولات نائل آمد . ضرورت تدوين قوانين و مقررات استاندارد ملی و بين المللی امری غير قابل انکار درحفظ سلامت مردم جهان است.

از سال 1970 ، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعيين و نامگذاری شد.

محمد كرمي دبير انجمن متخصصين ايمني و بهداشت حرفه اي در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”، ضمن گرامي داشت اين روز و عرض تبريك به خانواده بزرگ سازمان ملي استاندارد ايران بويژه رئيس و كاركنان اداره استاندارد شهرستان رفسنجان، به معرفي يكي از استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط با ايمني، بهداشت و محيط زيست پرداخت.

وی گفت: نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) سعی در بهبود وضعيت بهداشت، ايمنی و محيط زيست يک مجموعه دارد و استاندارد ملي ۱۸۰۰1 الزاماتی را برای اين مقوله‌ پيش بينی کرده ‌است.

کرمی اظهار داشت: طرح ريزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پيش تدوين شده را از شرط های اين سيستمها بوده و مديريت HSE را در شناسايی راه درست ياری می‌نمايد.

وی افزود: داشتن خط مشی زيست محيطی و ايمنی برای يک مجموعه افق های ديد را روشن می‌نمايد و استقرار چرخه PDCA(طرح ريزی – انجام – بررسی – اقدام و بازنگری) باعث پويايی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد.

دبير انجمن متخصصين ايمني و بهداشت حرفه اي خاطر نشان کرد: شناخت جنبه‌های مختلف کار از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و حرکت به سوی بهبود مستمر از اهداف استاندارد سازي روشهای اجرايی است. بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحليلی وضعيت موجود مديريت بايد تعهد خود را اثبات نمايد و اين اولين قدم در استقرار سيستم است که بوجود آورنده خط مشی مجموعه ‌است و افق ديد را مشخص می‌نمايد.

وی ادامه داد: منبع تهيه استاندارد ملي ايران 18001، استاندارد بين المللي OHSAS18001:2007 است. سري استانداردهاي OHSAS براي پاسخگويي به نياز سازمان ها به استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي قابل تشخيص، تدوين شده است تا سازمان بتواند سيستم هاي مديريت خود را ارزيابي كرده و گواهي بگيرد و به اهداف اقتصادي و ايمني و بهداشت شغلي (OH&S) برسد. اين استانداردها مانند ساير استانداردهاي ملي و بين المللي قصد ايجاد موانع تجاري غير تعرفه اي يا افزايش و يا تغيير تعهدات قانوني سازمان را ندارد.

کرمی گفت: اين استاندارد الزامات سيستم مديريت OH&S را مشخص مي نمايد تا سازمان با توجه به الزامات قانوني و آگاهي از ريسك هاي OH&Sقادر به تكوين و اجراي خط مشي و اهداف شود و قصد بر اين است كه در تمام سازمان ها از هر نوع و اندازه كاربرد داشته باشد و شرايط گوناگون جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي را در بر گيرد. موفقيت اين سيستم بستگي به تعهد تمامي كاركنان در كليه سطوح و امور سازماني بويژه مديريت رده بالا دارد. چنين سيستمي سازمان را قادر به تكوين خط مشي OH&S، ايجاد اهداف و فرايندهاي دستيابي به تعهدات خط مشي، انجام اقدامات در صورت نياز به بهبود عملكرد و اثبات انطباق سيستم با الزامات اين استاندارد، مي سازد. هدف كلي اين استاندارد حمايت و ارتقاي روال مطلوب OH&S در تعادل با نيازهاي اقتصادي – اجتماعي است.

وی در ادامه بیان داشت: از جمله مزايای پياده سازي استاندارد OHSAS 18001 توسط سازمان ها شامل بالا بردن سطح دانش و اطلاعات كاركنان در زمينه سلامت و ايمني، ايجاد محيط كاري ايمن تر و سالم تر برای کارکنان، كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي، دسترسی به الگويي طرح ريزي شده، مدون و مستند در رابطه با سلامت و ايمني، دستيابی به يک الگوی مديريتی مدون كه تعيين كننده محدوده مسئوليت‌ها باشد، كاهش پرداخت خسارات و جريمه هاي احتمالي بدليل اجرای صحيح قوانين و مقررات می باشد.

گرداوری فن و هنر ایران زمین

وود نیوز


مشاهده و دانلود آیین نامه ها و استاندارد های پیرامون موضوع ایمنی ، امنیت و بهداشت 

به مدیران ، انبوه سازان و دیرذان کارگاه های ساختمانی و مراکز صنعتی پیشنهاد میکنم حتما فایل های زیر را مطالعه کنند .

مطلب فوق بصورت pdf 

دانلود Occupational health and safety management

شرح وظایف مسئول ایمنی در قالب یک فایل pdf 

دانلود شرح وظايف مسئول ايمنی 2

علائم ایمنی : آیین نامه ایمنی و بهداشت PDF

علايم ايمنی در كارگاهها

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
بهداشت حرفه ای و مدیریت ایمنی
برنارد Zimolong و گابریل الک  مشاهده و دانلود  فایل PDF 

ohsmanagement


مطالب مرتبط با موضوع ایمنی :

WhatsApp us