مسجد اولجایتو و محراب مسجد محمد ساوی
در مسجد جمعه اصفهان و در قسمت شمال ایوان استاد سر در کاشیکاری بیت الشتاء مسجد جمعه که درعقب ساختمانهای ضلع غربی مسجد ساخته شده قرار دارد وسپس شبستان کوچکی که دارای طاقهای آجری متنوع است و زیباترین گچ بری مسجد را در بردارد واقع شده .

شبستان مزبور بنام مسجد اولجایتو مشهور است و محراب آن که زیباترین محراب گچ بری شده مساجد ایران است به نام سلطان محمد خدابنده ( اولجایتو ) و وزیر دانشمند او محمد ساوی است و ساختمان آن سال (710 هجری) را در بردارد.

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

مسجد اولجایتو

گنجینه آثار تاریخی اصفهان صفحه 115

با تشکر از اقای علیرضا خلیلیان

WhatsApp us