یک کارشناس مسایل عربستان ضمن تشریح انگیزه ها و معامله های پشت پرده انتصابات اخیر در عربستان، به بررسی سناریوهای پیش روی این کشور پرداخت.

WhatsApp us