میز منحنی

میز منحنی

میز منحنی

زیبایی و شکل گرانشی الهام گرفته شده از شکل لوبیا با تجدید نظر هنری همراه با حفظ تعادل .

میز منحنی لوبیایی شکل

میز منحنی لوبیایی شکل

انواع میز٬ میز گرد٬ میز منحنی

میز ناهار خوری شیشه ای منحنی

میز منحنی

میز منحنی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us