میز چوب گردو با صفحه معرق

 

میز چوب گردو آنتیک معرق کاری

میز چوب گردو آنتیک معرق کاری