[ad_1]

شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می‌کنند و بهترین چیزی برای اینکه خیال را تحت تاثیر قرار می‌دهد شعر است، پس این واقعیت برای اینکه نقش روزمره کننده را ایفا می‌کند و شعر، حقیقتی است برای اینکه اگر نمی‌شود سراینده آن بود، می‌توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.

[ad_2]

Source link
به نقل از : گروه صنایع چوب و دکوراسیون منزل فن و هنر و مهارت سرزمین من زمین – بخش سرگرمی

WhatsApp us