هنر آخال کاری

آخال

آخال

هنری که از مواد بی مصرف ، دور ریزها ، ضایعات  و آشغال های بی  ا رزش  درست  شده باشه . اون چیزی که هنر آخال  کاری  تا الان نشون داده  واکنشی  شورشی دربرابر دکترین  سنتی  مواد زیبا و تمایل به  نشون دادن  اون نوع  آثار هنری  بود  که  میشه با پست ترین و بی ارزش ترین  چیزها  درست کرد.

هنر آخال

هنر آخال

اسم “هنر آخال کاری ” را برای اولین بار لارنس الووی  منتقد  هنری  استفاده کرد  و بعد بخاطر  آثار مجسمه  سازی که از ضایعات  و دور ریز فلزی ، قطعات مستعمل دستگاه ها  و نظایر این درست می شد ،  گسترش پیدا کرد.

هنر آخال کاری  ماشین

هنر آخال کاری ماشین

سبک ها و مکتب های هنری

WhatsApp us