شورولت شاسی‌بلند Tahoe لباس نظامی پلیس را به تن کرده و در ناوگان پلیس اتوبان قرار گرفت.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us