ه‍ن‍دس‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: ک‍ارب‍رد ه‍ن‍دس‍ه‌ در ع‍م‍ل‌

ه‍ن‍دس‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: ک‍ارب‍رد ه‍ن‍دس‍ه‌ در ع‍م‍ل‌

هندسه

نویسنده: ابوالوفاء محمد بن محمد البوزجانی

مترجم: سید علیرضا جذبی
.

حق تکثیر:
ت‍ه‍ران‌ : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا) ‏‫، چاپ پنجم: ۱۳۹۲

هندسه

WhatsApp us